Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie Piotr Kalita na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza 11 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolonostojącym z garażem (nieruchomość w trakcie budowy), składającej się z działki nr 295/2 o powierzchni 0,1318ha położonej: Osusz, 63-700 Krotoszyn, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 189 972,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 479,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej  sumy oszacowania, to jest 18 997,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego v/kładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 82 10202212 0000 5702 0301 4719 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz,10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie Piotr Kalita  63-700 Krotoszyn, Ogrodowskiego 1c telefon: 62 721 03-93 www: piotr-kalita.izbalodzka.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226919

Numer oferty: L/167/N/06/15
Region: wielkopolskie
Cena: 142.479,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka