Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka  (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-10-2013r. o godz. 12:20 w Sądzie Rejonowym w Otwocku 05-400 Otwocku, ul. Armii Krajowej 2  w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 05-400 Otwock, ul. Giżycka, dla której  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.


Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 51 z obrębu 19 o powierzchni 563,00 m.2 położona jest we wschodniej części miasta przy ul. Giżyckiej. Dominującą funkcją obszaru jest zabudowa mieszkaniowa. Działka od strony wschodniej i zachodniej graniczy z nieruchomościami zabudowanymi, od strony południowej z działką niezagospodarowaną. Stan otaczającej zabudowy dobry.  W otoczeniu nie ma uciążliwych obiektów. Dostępność komunikacyjna i usługowa korzystna, centrum miasta z zapleczem usługowo handlowym oraz stacją PKP oddalone o ok. 1,2km.  Przedmiotowa działka o powierzchni 0,0563ha posiada kształt zbliżony do kwadratu, korzystna ekspozycja przy drodze publicznej nieutwardzonej. Topografia terenu korzystna płaska. Warunki gruntowo-wodne korzystne, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Działka jest ogrodzona siatką, od strony ulicy częściowo ogrodzona przęsłami metalowymi osadzonymi na cokole z cegły. Wjazd poprzez metalową bramę. Teren działki jest utwardzony kostką brukową, zachowana powierzchnia biologicznie czynna. Działka jest w centralnej części zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz w tylnej części jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Działka położona jest w zasięgu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 135,00m2 został wzniesiony w 1968r, a następnie rozbudowany, modernizowany i remontowany. Obecnie jest to budynek  trzykondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachą. Schody zewnętrzne betonowe wylewane. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie. Budynek jest wyposażony we wszystkie instalacje, otynkowany i ocieplony. Na podstawie zewnętrznych  oględzin budynku jego stan techniczny oceniono na poziomie dobrym. Układ konstrukcyjny i rozkład pozwala na wydzielenie odrębnych lokali, które mogą być niezależnie wynajmowane. Odrębnych lokali jest 6. W tylnej części działki usytuowany jest budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni zabudowy 37m2. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej jako obiekt jednokondygnacyjny.


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 137 915,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi 758 610,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 113 791,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA 12  O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354. Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 30.10.2013r. oraz  31.10.2013r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 w pok. 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka  UL. ANDRIOLLEGO 34 LOK. 8, 05-400 OTWOCK TEL.: 22 7793235 EMAIL: OTWOCK.ADAMSKA@KOMORNIK.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/94099

 

Numer oferty: L/73/N/10/13
Region: mazowieckie
Cena: 758.610,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka