Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 10136 kpe w loku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-08-2014r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 64-600 Oborniki, ul.Kopernika 31/5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 64-610 Rogoźno, Owczegłowy, dla której Sąd Rejonowy W Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą.  

Nieruchomość składa się z pięciu działek ewidencyjnych nr 196/100, 196/101, 196/102, 196/103, 196/104. o łącznej powierzchni 4 655 m2, zapisanych w KW nr PO 10/00029465/9. Nieruchomość jako całość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Świerkowa). Ukształtowanie terenu działek jest płaskie. Działki 196/100, 196/101, 196/102, 196/103 maja kształt prostokątny, lekko wydłużony, typowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 196/104 ma kształt nieregularny. Wszystkie działki tworzą zespól o kształcie prostokąta, z wcięciem w północno - wschodnim narożniku, które powstało po wydzieleniu działki nr 196/105, zabudowanej wiatą magazynową. Nieruchomość przylega krótszym bokiem do ul. Świerkowej. Ogrodzenie od frontu i po wschodniej stronie wykonano z siatki stalowej na słupkach stalowych. Pozostałe granice opisanego zespołu nie posiadają ogrodzenia. Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, sieć wodociągowa w zasięgu.

Suma oszacowania wynosi 216 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 650,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów' wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki UL. Mikołaja Kopernika 31/5. 64-600 OBORNIKI tel.: 61 646 11 13 fax.: 61 646 10 25 mail: oborniki@komornik.pl

Numer oferty: L/84/N/07/14
Region: wielkopolskie
Cena: 162.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka