Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2014 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Świerkowa ,Owczegłowy, 64-610 Rogoźno, dla której Sąd Rejonowy W Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 216 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 47, Oborniki, 64-600 Oborniki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki  Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki  tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

 

Numer oferty: L/134/N/9/14
Region: wielkopolskie
Cena: 108.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka