Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik zawiadamia, że w dniu 2014-06-17 o godz.12:30  w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,  ul.Partyzancka105,salaNr VI-VII odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul.Armii Krajowej  zapisanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Pabianicach   (dz.nr 328/1 i 328/2).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.706.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 1.279.500,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie 170.600,00 zł na konto Komornika nr: 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice najpóźniej na dwa dni przed licytacją. Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją ; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika . Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej szczegółów na www.komornikpabianice.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik  ul. Warszawska 44/50, 95-200 Pabianice tel.: 42 2154381, 42 2157331 mail: pabianice@komornik.pl

Numer oferty: L/46/N/05/14
Region: łódzkie
Cena: 1.279.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny