Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowę Andrzej Bejm zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc, że w dniu 10-04-2015 r. godz. 11.20 s. 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Pacierzów gm. Kłomnice, przy ul. Wolność,. opisanej  jako  działka  475 k m 1 o pow. 500 m2.   zabudowanej   jednorodzinnym   wolnostojącym   budynkiem mieszkalnym   o   powierzchni użytkowej 43.1Om2 oraz budynkami gospodarczymi Odległość od centrum Częstochowy ok 26,50 km i ok. 4 km od siedziby gminy Kłomnice Działka kształtem zbliżona jest do kwadratu, wjazd od strony zachodniej ul Wolności Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr KW.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę  95.000.00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj kwotę 63.330.00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.500,00 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu Wpłaty należy dokonać na konto Sadu Rejonowego w Częstochowie w BGK 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 do sprawy XV Co 8209/13 najpóźniej w dniu licytacji. Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, natomiast operat szacunkowy toj nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości spod egzekucji lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję Użytkowanie służebności I praw użytkownika, jeśli me są ujawnione i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciom licytacji n*e będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowę Andrzej Bejm ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel. 034 366-49-05 e-mail:czestochowa6@komornik.pl

Numer oferty: L/167/N/03/15
Region: śląskie
Cena: 63.330,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka