Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 sierpnia 2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 50,20 m/kw. położonego: 21-200 Parczew, Polna 69, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc używanego jako garderoba, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl. prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 133.800, 00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89.200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :BGŻ O/Radzyń Podl. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750.

Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym przy ul. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3a, 21-300 Radzyń Podlaski tel.: 83 3522668 fax.: 83 3522668 mail: radzyn.podlaski@komornik.plwww.radzyn.podlaski.komornik.pl

 

Numer oferty: L/18/N/07/14
Region: lubelskie
Cena: 89.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie