Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Ewa Zgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój 32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy u zbiegu ulic Orlej i Kruczej, Pawłowice (Pniówek), 43-252 Pawłowice.


Opis :

Będąca przedmiotem licytacji nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działek o nr 1151/35, 1219/35, 1220/35 o łącznej powierzchni 0,7350 ha. Nieruchomość posiada korzystny kształt i jest w całości ogrodzona siatką na stalowych słupkach, a nadto działka nr 1220/35 jest w części utwardzona tłuczniem (ok. 3000 m2). Dostępne uzbrojenie techniczne stanowią sieć energetyczna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej zarówno od ulicy Kruczej jak i Orlej. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice działka nr 1151/35 położona jest na terenach przeznaczonych pod drogi, a działki o nr 1219/35 oraz 1220/35 leżą na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

Suma oszacowania wynosi 656 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 437 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 600,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 73 1050 1328 1000 0090 6842 1719.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju

Ewa Zgol

Kancelaria Komornicza, ul. Armii Krajowej 25, Jastrzębie Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 10 106 / fax. 32 47 10 106

 

WIęcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Decision

Numer oferty: L/22/N/12/15
Region: dolnośląskie
Cena: 437.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka