Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Pawłowice. 

 Opis nieruchomości:

nieruchomości gruntowej zabudowanej zakładem do odzysku węglowodorów metodą termokatalicznego przetwarzania surowców odpadowych z tworzyw sztucznych , położonej w miejscowości Pawłowice, gm. Sędziszów , składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 483/3 (o powierzchni 0,4163 ha ) i 484/3 (o powierzchni 0,3091 ha ) Obręb : 19 Pawłowice o łącznej powierzchni 0,7254 ha.

Wartość nieruchomości łącznie z częściami składowymi w postaci linii technologicznej wynosi - 1.839.465,79,-zł. Cena wywołania wynosi - 1.379.600,00,-zł. , wartość rękojmi - 183.947,00,-zł.- Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

Suma oszacowania wynosi 1 839 465,79 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 379 599,34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 183 946,57 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239620

 

 

Numer oferty: L/56/N/08/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 1.379.599,34 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny