Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 28-11-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy , 18-300 Zambrów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Pęchratka Polska, 18-305 Szumowo, dla której SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:


nieruchomość rolna zabudowana - działki nr 36/1 , 36/2 o łącznej powierzchni 5,8460ha

Suma oszacowania wynosi 306 037,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 024,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 603,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 74102013320000170200373522.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: , Zambrów, 18-300 Zambrów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioudszewski Kancelaria Komornicza, Białostocka 31, Zambrów, 18-300 Zambrów tel. (86) 271-48-38 / fax. (86) 271-48-38.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/103451

 

Numer oferty: L/112/N/11/13
Region: podlaskie
Cena: 204.024,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo