Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art 17 (13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 7 dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. Nr 119 poz. 1116) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 8:40 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VII, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Piastowie przy ul. Plater Emilii, 05-800 Piastów, (lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,70 m2, III piętro), znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie (05-820 Piastów, ul. Ks. Skorupki 2), dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 226.800,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych) zaś cena wywołania jest równia 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170.100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sto złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.680,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w Bank Polska Kasa Opieki SA O/ Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § I k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w' tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko Kancelaria Komornicza w Piastowie 05-820 Piastów E. Orzeszkowej 55

tel. 22 723 01 55, 22 753 57 00 c-mail: pniszkow3@komomik.plwww.komomikpruszkow.pl

 

Numer oferty: L/33/N/03/14
Region: mazowieckie
Cena: 170.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie