Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2014 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Piekut, 05-650 Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Piekut, gmina Chynów obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 144/2 o powierzchni 3165 m2, arkusz 1, obręb 0042_Piekut, jednostka ewidencyjna 140603_2_Chynów, zabudowana wolnostojącym murowanym budynkiem mieszkalnym nie podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 188,34 m2 i murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 135,31 m2. Działka o kształcie prostokąta jednym z boków przylega do lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowej. Droga oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 139 użytek-dr, której władającym jest Urząd Gminy Chynów, droga powszechnego korzystania. Działka o szerokości frontu około 39 metrów i głębokości około 81 metrów. Od frontu działka ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki na słupkach betonowych i z prawej strony jest fragment muru. Brama wjazdowa i furtka wejściowa z elementów metalowych na słupkach murowanych. Z prawej strony jest fragment ogrodzenia murowanego, dalej siatka karbowana w ramach z kątownikami. Ciągi komunikacyjne utwardzone betonem. Przy prawej granicy działki jest fragment utwardzony kamieniami polnymi i jest zadaszenie z brezentu. Przy końcu działki jest niewielki stawik. Z lewej strony działka nie jest ogrodzona, a z tyłu jest stara siatka. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: wody i energii elektrycznej. Na działce znajduje się studnia kopana z kręgów betonowych. Sąsiedztwo to luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny niezabudowane. 

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 253 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu  o  utracie  rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33 lok1.08, Grójec, 05-600 Grójec tel. 48 332 92 05 / fax. 48 366 24 49.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152819

Numer oferty: L/32/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 253.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka