Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.10.2013 o godz 11.30 w sali nr 53. Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu postaci: działka nr 6149/1 o pow. 500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym i gosp. położonej w Łodygowicach, przy ul.  Prusa.   

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 172.100,00  zł. Kwota wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 129.075,00 zł (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT).  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 17.210,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żywcu  Agata Różycka 34-300 Żywiec ul.  3 Maja 31 zywiec@komornik.pl  http://komornik.easyisp.pl  tel. 033 861-56-65E-mail:zywiec@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80062

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 129.075,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka