Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2013 o godz. 14:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Długiej,  Szewce, 55-114 Wisznia Mała, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,1223 ha, zabudowę działki stanowi wolno stojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany w latach 2003-2010 w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 136,70 m2, powierzchni całkowitej 167,00m2, powierzchnia zabudowy 190,45m2, i kubaturze 808,35 m3. Budynek jest zamieszkały choć nie wydano pozwolenia na użytkowanie, niezgodnie z projektem zagospodarowano poddasze na cele mieszkalne oraz stwierdzono inne rozbieżności między projektem a realizacją.

Suma oszacowania wynosi 470 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 352 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90102052260000640203899408.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Damian Miliński

Kancelaria Komornicza, Św. Jadwigi 27h, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 717111516 / fax. 717111517

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/67961

 

 

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 352.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom