Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                   

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 17-06-2013r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Gliniecka, 05-270 Marki, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 489 915,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 367 436,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 991,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. Oddział w Wołominie 79 1060 0076 0000 3260 0161 1413.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Artura Królasik

Kancelaria Komornicza, Wileńska 29a, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 022 7871003 / fax. 22 778 73 30

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72800 

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 367.436,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom