Opis

                                                                                   

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 06.09.2013r. o godzinie 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o nr. ewidencyjnym 50819 i 50830 o pow. 1062 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, w zabudowie osiedlowej wolnostojącej, położonej: 07-410 Ostrołęka, ul. Żniwna.

Dla nieruchomości VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 282.803,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 212.102,25PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 28.280,30PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA o/1 w Ostrołęce 41102038020000150200378505.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa : Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożena Otłowska Adres kancelarii komornika: ul. Goworowska 2 B, 07-410 Ostrołęka tel.: 029 7644753; fax.: 029 7642572mail: ostroleka2@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 212.102,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka