Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy , 75-626 Koszalin, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Niepodległości 51A, 75-244 Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 46,36 m2 wraz z udziałem 159/10000 w częściach wspólnych budynku i działki gruntu. 

Suma oszacowania wynosi 155 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank 75150010961210900857830000. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 137, Koszalin, 75-604 Koszalin

tel. 943420973 / fax.

 

 http://cms.pkobp.pl.k2prod.inteligo.com.pl/admin/tree/node/#url=/admin/tender/new/22109/

Numer oferty:
Region: zachodniopomorskie
Cena: 116.625,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie