Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29/07/2013_o godz. 10 00 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 odbędzie się : pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Czechowice Dziedzice, przy ul. Prusa 23 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczyna.

Lokal składa się z - trzech pokoi, kuchni, łazienki, wiatrołapu i dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 64,60 m2 Lokal położony jest na parterze oraz poddaszu (lokal dwupoziomowy) w budynku wielomieszkaniowym.  Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część 502/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą. Budynek w którym znajduje się opisywany lokal mieści 8 lokali mieszkalnych, wybudowany został w 1923 roku, posiada podpiwniczenie. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania z kotła węglowego zlokalizowanego w podpiwniczeniu. Lokal częściowo wyremontowany w 2009. Stolarka okienna PCV, drzwiowa MDF. podłogi wyłożone panelami. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105.655,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 79.241,25 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 1.056,55 zł. Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797 przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w dni robocze na 7 dni przed terminem licytacji, a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w godz. od 7,00 do 20.00. 

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik,  ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornika Sądowego w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 65 tel 32 447 18 05 www.komornik-pszczyna.pl

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 79.241,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie