Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Zofia Ewald-Staniszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Chylońska 70, 81-033 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 170 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 040,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 072,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 83 1020 1853 0000 9502 0014 7504.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Zofia Ewald-Staniszewska

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 13, Gdynia, 81-372 Gdynia

tel. 58 661 18 71 / fax. 58 661 38 43

 

 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 128.040,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie