Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2013 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy , 10-543 Olsztyn, pokój 414, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Głowackiego 30, 10-564 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 105 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGK O. w Olsztynie 94113011890025011425200001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Roman Kopaniarz

Kancelaria Komornicza, ul. Św. Wojciecha 3 3A, Olsztyn, 10-038 Olsztyn

tel. (89)5275489 / fax. (89)5275489

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72214

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 79.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie