Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą   przy   pl. Konstytucji   5,   81-969   Gdynia,   pokój   110,   odbędzie   się   pierwsza  licytacja nieruchomości,     położonej   przy     ul.  Kartuska   24, 81-002 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 173 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O.Gdynia 66 1240 5396 1111 0000 5382 3809.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Krzysztof Mówiński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 55, 81-391 Gdynia

tel. 58 6615187 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62830 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 129.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie