Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2013 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Majówka 1, 27-200 Starachowice, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 77 645,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 233,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 765,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Anna Gocał-Kłapcia

Kancelaria Komornicza, Lipowa 29, Starachowice, 27-200 Starachowice

tel. 41 274 50 80 / fax. 41 274 50 80

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/71979

 

 

Numer oferty:
Region: świętokrzyskie
Cena: 58.233,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie