Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2013 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c/sala 401, 10-165 Olsztyn odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy ul.Mroza Edwarda 11, 10-692 Olsztyn, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o powierzchni 45,00 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 4,10 m2, wraz z udziałem w wysokości 46/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu objętych księgą wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 172 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 367,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 249,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 83106000760000326001575063.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Jacek Bohdanowicz

Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4, Olsztyn, 10-534 Olsztyn

tel. 895272662 6789701 / fax. 895272662 

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70371

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 129.367,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie