Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 25-07-2013r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nowomiejska, 16-400 Suwałki, dla którego Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej   o powierzchni 46,52m2, dla którego Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 128 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 13 9359 0002 0005 9213 2002 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki, tel. 875662470 / fax. 875632029

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72235

Numer oferty:
Region: podlaskie
Cena: 96.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie