Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 04.07.2013r o godz. 8.00, sala nr 109 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) położony w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Ogińskiego 15 posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 191.250,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 143.437,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 19.125,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją na rachunek komornika: Bank Millennium 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na "rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki i czwartki w godz. 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek

Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. l-go Maja 16/18

tel.: 75/6455550, fax: I www.komornikdudek.pl, email: robert.dudek@komornik.pl konto: Bank Millennium 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65138

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 143.437,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie