Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Teresa Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu w Działdowie przy ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Pocztowa 9 A, 13-200 Działdowo 1, dla której XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Działdowie Sądu Rejonowego w Mławie prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny  składający się z dwóch pokoi , kuchni ,łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,93 m2 położony na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym , z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 2/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach przeznaczonych do wspólnego użytku oraz taki sam udział we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 998/1 o powierzchni 0,0462 ha na którym posadowiony jest budynek, grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Działdowo i został oddany w użytkowanie wieczyste do 23.05.2104r ,lokal wyposażony w instalację : elektryczną ,wodno-kanalizacyjną , gaz oraz grzewczą :jeden piec kaflowy ,cwu- gazowy piecyk przepływowy (niesprawny)

Suma oszacowania wynosi 55 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 280,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 504,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 57 12405338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz  przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu w Działdowie  mieszczącym się pod adresem: ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Teresa Królikowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 34 A, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 23 02 / fax. 23 697 39 20

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70768

 

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 41.280,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie