Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 31.07.2013r. o godzinie 14:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a  w Sali nr P18 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący odrębna nieruchomość, o pow. 23,8 m2, wraz z udziałem do 266/10000 części  nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego  oraz  części budynku  i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położony w budynku przy ul. Podskarbińskiej 10 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW.

Suma oszacowania wynosi 170.000,00LN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 127.500,00PLN

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17.000,00PLN.

Rękojmię można uiścić na konto Komornika: Kredyt Bank SA VI O. Warszawie 53150020801220800003910000 lub w kasie Komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sadowego postanowienia o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od  godz. 9:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ireneusz Grobelny. Adres kancelarii komornika: ul.  Targowa 33, 03-728 Warszawa tel.: 22 6180636; email: warszawapraga5@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74053

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 127.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie