Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 31.07.2013r. o godzinie 14:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, o pow. 23,8 m2, wraz z udziałem do 266/10000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzeń, które nie służą  wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położony w  budynku przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie.

Dla nieruchomości XV Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 170.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 127.500,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17.000,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Kredyt Bank SA VI O. Warszawie 53150020801220800003910000

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w Sekretariacie  II Wydziału Cywilnego  akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie Ireneusz Grobelny Adres kancelarii komornika: ul. Targowa 33, 03-728 Warszawa.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74053

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 127.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie