Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Andrzej Kijak na podstawie art. 953 kpc i art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lipca2013 r.o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach, mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w Sali nr III, odbędzie się:pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny  położony: 08-530 Dęblin, ul. Rogowskiego, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,68 m2 oraz pomieszczenia przynależnego w piwnicy o powierzchni 7,74 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Rykach prowadzi księgę wieczystą. Z lokalem związany jest udział w wysokości 6342/264394 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu. 

Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości najpóźniej do dnia 01 lipca 2013 r. do godz. 09.15 w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Puławach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Rykach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Andrzej Kijak

Kancelaria Komornicza w Rykach

08-500 Ryki, ul. Słowackiego 5

tel. 081 865 16 13

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73872

 

Numer oferty:
Region: lubelskie
Cena: 106.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie