Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Adam Witulski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy Warszawska 45, 40-010 Katowice, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego, położonego przy Sobieskiego , 40-082 Katowice, dla którego Sądzie Rejonowym Katowice -Wsch w Katowicach ul.Francuska 70 A, Katowice prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się wy budynku położonym na działce gruncie oddanym przez Gminę Katowice w użytkowanie wieczyste do dnia 12.03.2064 r. Spółdzielni Mieszkaniowej " Wspólna Praca " , która pozostaje właścicielem budynku w którym przedmiotowy lokal się znajduje. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajduje się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będące przedmiotem egzekucji Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal złożony jest z sali głównej, aneksu kuchennego, dwóch toalet. Powierzchnia lokalu wynosi 104,23m2. Lokal usytuowany jest na 4 piętrze budynku. Lokal użytkowany jest jako lokal użytkowy - sala przyjęć.

Suma oszacowania wynosi 384 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 742,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 499,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 30 1050 1214 1000 0090 6743 8318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach

Adam Witulski Kancelaria Komornicza, Plac Grunwaldzki 8-10, Katowice, 40-127 Katowice

tel. 032 786 96 70 / fax. 032 786 96 70 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/77086

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 288.742,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy