Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk prowadzący kancelarię w Iławie, przy ul. Wojska Polskiego 6c/6 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.07.2013 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ul. Andersa 2 (sala 36, II p.) odbędzie się licytacja:

09:20 – prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 149 o powierzchni 400 m2 oraz związanego z nim prawa własności budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej o powierzchni mieszkalnej 108 m2 położonego w Iławie, przy ul. Reymonta 1, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o nr KW 17162 należącego do Leszka Józefa Godzińskiego i Doroty Godzińskiej.

Cena oszacowania    195.000,00 zł             cena wywołania na I licytacji                      146.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub na konto komornika Bank PKO S I O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508 albo w książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie, prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie  w terminie 7 dnia od daty jej doręczenia.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk
14-200 Iława,
ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel (89) 648-38-54

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom