Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2013 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości, położonej przy Armii Krajowej , 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Gminy Olecko, będąca w użytkowaniu wieczystym, wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, położona w Olecku przy ul. Armii Krajowej o powierzchni 0,1706 ha, na działce dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta. Nieruchomość zabudowana jest budynkami produkcyjnymi z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 713,50m2. 

Suma oszacowania wynosi 555 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 416 250,00 zł. Sprzedaż niniejszej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.06.2013

09:00 - 09:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko. 

- nieruchomości  przy ul. Armii Krajowej , 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Olecku przy ul. Armii Krajowej, o powierzchni 0,0359 ha, na działce, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w którym znajdują się trzy pomieszczenia garażowe o łącznej powierzchni użytkowej 88,80m2. 

Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.06.2013

09:00 - 09:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko. 

- nieruchomości  położonej przy Armii Krajowej , 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona w Olecku przy ul. Armii Krajowej, o powierzchni 0,0155 ha, na działce dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta. 

Suma oszacowania wynosi 13 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.06.2013

09:00 - 09:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Suwałki 58935900020029085020000002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 5A, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/69566

  

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny