Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2013 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L. Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 313, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Dębowa , 58-160 Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: działka nr 455 o pow. 0,0716ha zabudowana domem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow.: wg treści księgi wieczystej 94,52m2 a wg biegłego i dokumentacji projektowej 145,32m2 w zabudowie wolno stojącej, jednokondygnacyjny, wybudowany w 1987r., podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej, z poddaszem użytkowym, uzbrojony we wszystkie media infrastruktury technicznej, nieruchomość obciążona jest służebnościami osobistymi, których wartość biegły oszacował na 213.632,48zł, kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, zabudowana budynkiem, pozostała cześć zagospodarowana jest zielenią, zgodnie z MPZP obszar oznaczony symbolem MN - tereny budownictwa jednorodzinnego, dostęp do działki graniczy bezpośrednio z drogą publiczną ul. Dębową, nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z działkami gruntu zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, w otoczeniu nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność przemysłowa.

Suma oszacowania wynosi 463 053,46 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 347 290,10 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 305,35 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O.Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, 58-100 Świdnica, tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80565

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 347.290,10 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka