Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 26.07.2013r. o godzinie 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego   użytkowania   nieruchomości    położonej:    07-410 Ostrołęka, Emilii Plater. Dla nieruchomości VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 404.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 303.000,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 40.400,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA Oddział w Ostrołęce 98102038020000160200378497

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek  Adres kancelarii komornika: ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka, tel.: 29 7643207, email: ostroleka@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 303.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka