Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2013 r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiński 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r.  o łącznej powierzchni 2,4058 ha, zabudowanej halą produkcyjną o pow. użytkowej 300 m. kw, położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej w północnej części miasta – teren po byłej Fabryce Domów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 700.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525.000,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Zielonej Górze nr: 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze przy ul. Plac Słowiański 2 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy  biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                                                              
przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
Magdalena Stefaniszyn 
Kancelaria Komornicza ul. Bohaterów Westerplatte 11/208
65-034 Zielona Góra

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78383

 

Numer oferty:
Region: lubuskie
Cena: 525.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny