Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Bojeczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2013 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A85, odbędzie się pierwsza licytacja garażu, położonego przy ul. Kościuszki 80-445 Gdańsk, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 19,00m2, zlokalizowana na działce nr 158/28, zabudowanej budynkiem garażu nr 281 o pow. 16,40m2, położonej w Gdańsku przy ul. Kościuszki za nr 36, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 19 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w kancelarii komornika, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 970,00zł . Z właściwym wyprzedzeniem rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku 09 12405400 1111 0000 4916 4028.  Nie należy składać rękojmi w Sądzie przed licytacją, oraz nie będą akceptowane przelewy rękojmi, których wpływu na rachunek komornik nie zarejestruje do chwili licytacji.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 06.09., 10.09., 12.09. i 18.09.2013r., w godz. 15.00 - 15.30, oraz w tym samym okresie czasu, w dni powszednie, w godz. 8.00 - 15.00, przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w pok. A28, odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. 

Suma oszacowania wynosi 19 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku 09 12405400 1111 0000 4916 4028.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

06.09.2013

15:00 - 15:30

10.09.2013

15:00 - 15:30

12.09.2013

15:00 - 15:30

18.09.2013

15:00 - 15:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mariusz Bojeczko

Kancelaria Komornicza, ul. Świętopełka 2, Gdańsk, 80-361 Gdańsk

tel. 58 3223144 / fax. 58 3223144

 

 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 14.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy