Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2013 o godz. 11:40 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, ul. Poznańska 20, sala nr 109 , 53-630 Wrocław odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 położonej przy ul. Modrzewiowa, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej, położona w granicach działki ewidencyjnej 197/12 o łącznej powierzchni 0,721 ha. Budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 205 m2 i powierzchni netto 262,7 m2, nie został oddany do użytkowania (budowa rozpoczęta na podstawie pozwolenia na budowę z 2004 r.). Teren ogrodzony. Instalacje: energetyczna 240V, wodno-kanalizacyjna, grzewcza c.o. i c.w.u. (zasilane kotłem gazowym oraz alternatywnym kotłem na paliwo stałe), gazowa, telefoniczna, alarmowa i monitoringu. Bardzo dobry stan techniczny budynku. Wysoki standard użytych materiałów wykończeniowych.

Suma oszacowania wynosi 1 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 937 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 125 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolania tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 5.09.2013 r. o godz. 10:00, natomiast odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym, wypisem z rejestru gruntów oraz mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii komornika, w dni powszednie, od godz. 10:00 do 14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków  we Wrocławiu

Wojciech Opielewicz

Kancelaria Komornicza, Lelewela 6a, Wrocław, 53-505 Wrocław

tel. 713425915 / fax. 713425915

 

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 937.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka