Opis

                          

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.06.2013 r. o godz. 8:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr 109 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,5856 ha położona w Jeleniej Górze przy ul. PCK, składająca się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 20/1 i 20/2, AM 2, obręb Cieplice 10, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej współwłaścicielami nieruchomości są dłużnicy egzekwowani na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej" Nowe Cieplice" zatwierdzonego uchwałą nr 49/VII/99 Rady Miejskiej Jelenia Góra z dnia 23 lutego 1999 r. działki o numerach ewidencyjnych 20/1 i 20/2 AM -2 położone w obrębie Cieplice 10 w Jeleniej Górze przy ul. PCK przeznaczone są w planie pod tereny budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej " Nowe Cieplice" i oznaczone na planie symbolem 5Mz.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.390.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 1.042.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 139.UOO,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Wadium w gotówce nie będzie przyjmowane. 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Na czynności komornika przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana (art. 767 kpc).

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze

Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. Artura Grottgera 15/2

tel.: 75/7646050, fax: 75/7646050, www.licytacje.komornik.pl, email: jelenia.gora.wydro@komornik.pl

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze 27 1020 21240000 8102 0075 4069

 

 
Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 1.042.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka