Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2013 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rolnicza, 97-300 Piotrków Tryb., dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
działka o łącznej pow. 0,8512 ha, w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089, oraz odrębne od gruntu prawo własności budynków, obręb nr 14. Na przedmiotowej działce znajdowały się budynki przemysłowe o łącznej pow. zabudowy wynoszącej 4 832 m2. W dniu oględzin pozostał fragment największego budynku o pow. zabudowy 1310 m2 ( istniejąca część murowanego budynku produkcyjno-warsztatowego, rok budowy 1938 ), zaś pozostała część została rozebrana. Istniejąca część budynków charakteryzuje się dużym zużyciem technicznym i funkcjonalnym, kwalifikującym je do dalszej rozbiórki. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Dojazd do nieruchomości droga utwardzoną - ul. Rolnicza. W odległości 30 m od nieruchomości przebiega magistrala kolejowa Warszawa-Katowice. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Tryb. teren działki  znajduje się na terenach koncentracji produkcji, składów i magazynów, oznaczonych symbolem P.

Suma oszacowania wynosi 532 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także   na   konto   komornika:   PKO   Bank   Polski S.A.   Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego  przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka Kancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 6497483 / fax. 44 6497483

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73714 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 399.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny