Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Wodzisławska b/n - Krostoszowice, 44-348 Godów, dla której Rejonowego w Wodzisławiu Śl. prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 937 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 702 945,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93 726,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim 95 8468 0000 0010 0038 6999 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Kancelaria Komornicza, Św. Jana 16, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski tel. 0-32 440 88 81, 508 008 289 / fax. fax: (0-32) 440 88.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78736 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 702.945,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka