Opis

                                                                                                               

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 05.07.2013r. o godzinie 10:00   w   budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: 

- zabudowana budynkiem w stanie technicznym do rozbiórki, stanowiąca działkę nr 84 obręb 0039-5-30-04 o powierzchni 1825 m2, położonej  05-220 Zielonka, ul. Wyszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 677 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 507 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 700,00 zł. Rękojmię należy uiścić do dnia licytacji na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Polska Kasa Opieki Są Centrala 73 12406074 1111 0000 4999 1275 bądź wyjątkowo gotówką do godz. 9.00 w dniu licytacji do kasy Komornika  Sadowego przy  Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza przy ul. Warszawskiej 7 w Wołominie.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie ma zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  17 listopada 1964r- Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się jeżeli na  dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy ze sprzedażą towarów

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, Pawła Bukszewicza Adres kancelarii Komornika: ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin, 022 7762103; wolomin@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 507.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka