Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysława Mioduszewskiego  wynika, iż w dniu 08.08.2013r. o godz. 9.00 w  budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 56 odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomości obejmujące: zabudowaną nieruchomość gruntową której częściami składowymi są działki nr 447/29 i 447/27, powstałe w wyniku podziału działek nr 447/9 i 447/1, o łącznej pow. 1,4586 ha, poł. w Cieciorkach, gm. Zambrów, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie prowadzi KW.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 129 983,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1 129 983,00

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy do Komornika: 086 271 48 38

 Adres Kancelarii Komorniczej: 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 31

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 129 983,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 847 487,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Regionalny w Białymstoku 74 10201332 0000 1702 0037 3522.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/75736

Numer oferty:
Region: podlaskie
Cena: 847.487,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka