Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 14.05.2013r. o godzinie 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach, mającego siedzibę przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 w Sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

- gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną NR 67/11 o pow. 0,3330 ha położonej 26-902 Grabów nad Pilicą, Kępa Niemojewska, nad którą po dłuższej przekątnej przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia ograniczająca teren pod zabudowę, należącej do dłużnika , dla  której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   26.000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy oszacowania i wynosi 17 333,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii Komornika. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika Bank BPH S.A. Centrala – Centrum Rozliczeniowe 26106000760000326001590154. Suma Oszacowania przedmiotowej nieruchomości nie zawiera podatku od towarów i usług VAT

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od dnia 30.04.2013r do dnia 13.05.2013r oraz przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 22 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach, Andrzej Sobczak

Adres kancelarii Komornika: ul. Lubelska 4, 26-900 Kozienice

Tel.48 3662227, kozienice@komornik.pl

 

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 17.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka