Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim z-ca Elżbieta Ściślicka-Żakowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2013 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2052 o powierzchni 0,0525 ha położonej: 17-200 Hajnówka, obręb 5 Hajnówka, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 204753 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153564,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 475,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg należy uiścić na konto komornika: Bank Pekao S.A. 38 12405253 1111000057103631. Zgodnie z przepisem art.976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Bielsku Podlaskim przy ul.Mickiewicza 33 w pok. 409 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komomik Sądowy (dawniej Rew.lT)

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podaskim

z-ca Elżbieta Ściślicka-Żakowicz

Kancelaria Komomicza ul. Mickiewicza 33 pokA09. 17-100 Bielsk Podlaski

tel. - fax. 0-85 7305155 e-mail: bielsk.podlask:i2@komomik.pl

www.komomikbielskpodlaski.pl

 

Numer oferty:
Region: podlaskie
Cena: 153 564,75zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka