Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości ,   położonej   przy    Inczew,    98-285 Wróblew,   dla   której   Wydział   Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 62 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Adam Jordan

Kancelaria Komornicza, WARCKA 3, 98-200 SIERADZ

tel. 043 8225561 / fax. 043 8225561

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/61034

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 46.575,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka