Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski, Kancelaria Komornicza w Pyrzycach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godz. 14.15, sala nr 29 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania gruntu i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności położonego w miejscowości Parsów  gmina Bielice, dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą.

Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 476 o pow. 13 250 m2 zabudowana dwoma budynkami hali magazynowej z zadaszoną rampą o pow. 1006 m2 i pow. 998 m2 oraz budynkiem wagi najazdowej o pow. 16 m2.


Suma oszacowania wynosi 477 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357 750,00 zł powiększona o należny podatek vat w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  47 700,00 zł.  


Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 najpóźniej w dniu przetargu lub na konto  komornika na 3 dni przed licytacją  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu 91 576 00 30. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim
Mateusz Kowalski ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzycetel.: 91 5760030 email: pyrzyce.kowalski@komornik.pl 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86213

 

Numer oferty:
Region: zachodniopomorskie
Cena: 357.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny