Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 KOŚCIERZYNA, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Wąglikowice , 83-406 Wąglikowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105 obszaru 0,1000ha oraz prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 1,5-kondygnacyjnego, wolnostojącego o powierzchni użytkowej 125,39m2, parterowego budynku mieszkalnego w złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 36,50m2 i budynku gospodarczego w złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 30,97m2.  

Suma oszacowania wynosi 241 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Jan Zarębski Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 180.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka