Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu posiadający kancelarię w Staszowie, przy ulicy Wschodniej 13/315, na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 sierpnia 2013 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Staszowie sala nr 133 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Wilkowa gmina Łubnice stanowiącej własność dłużnika, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Staszowie prowadzi Księgę Wieczystą. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki nr ewid. 358/2 zabudowanej murowanym domem mieszkalnym; działki nr ewid. 356/1 zabudowanej domem parterowym, budynkiem inwentarskim, murowaną stodołą, murowanym budynkiem gospodarczym, wiatą i szopami drewnianymi oraz z działek nr ewid. 276; 458/5; 358/3 o łącznej powierzchni 9,8092 ha.

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 782.640,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 586.980,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 78.264,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoby występujące jako reprezentanci spółek prawa handlowego powinny posiadać wyciąg z KRS z bieżącego roku.
Nieruchomość tą wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie przy ulicy Wschodniej 13/315, tel./fax: 15 864-23-50 e-mail: komornikstaszow@wp.pl

Numer oferty:
Region: świętokrzyskie
Cena: 586.980,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka