Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Sławomir Bartkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wodnica, 76-270 Ustka, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana , działka nr 308 o pow. 1,11 ha o funkcji rolnej.

Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A O/Słupsk 51 1240 5790 1111 0000 5384 6114lic.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Sławomir Bartkowski Kancelaria Komornicza, Zamenhofa 2, Słupsk, 76-200 Słupsk tel. 59 8412667, 59 8412776 / fax. 59 8422368

 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 36.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka