Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 25.11.2013r. o godzinie 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:  Zabudowanej oznaczonej jako działka Ew. nr 629/2 o powierzchni 1800 m2 położonej Gm. Jadów, Zawiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 301 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 750,00 zł.  Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 100,00 zł.  Rękojmię należy uiścić do dnia poprzedzającego licytację na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Handlowy w Warszawie S.A. Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 95 10301508 000000081579 6004 bądź wyjątkowo gotówką do dnia poprzedzającego licytację do kasy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza przy ul. Warszawskiej 7 w Wołominie. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16:00, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie  przy ul. Prądzyńskiego  3A odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie ma zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  17 listopada 1964r- Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się jeżeli na  dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza Kancelaria Komornicza w Wołominie ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin Tel 22 7762103

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 225.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka